لیست پایان نامه ها
ردیف عنوان پایان نامه مقطع نام دانشجو تاریخ دفاع
1    بررسی تفاوت های مردان و زنان در عملکرد ریاضی با توجه به تاثیر هورمون های مختلف            0000-00-00
2    مطالعه میزان اثر بخشی هورمون های مختلف در سبک های یادگیری، نگرش و اضطراب ریاضی و حافظه فعال بین مردان و زنان            0000-00-00
3    بررسی عملکرد حل مسئله ریاضی دانش آموزان بر اساس طبقه بندی اصلاح شده بلوم    کارشناسی ارشد    رادمهر, فرزاد    2011-01-05
4    بررسی ارتباط هوش های چندگانه با طبقه بندی اصلاح شده بلوم در عملکرد ریاضی دانش آموزان دوم راهنمایی    کارشناسی ارشد    حامدیان, صالحه    2011-04-04
5    بررسی میزان اثر گذاری دقت ،اضطراب و نگرش ریاضی و حافظه فعال بر عملکرد ریاضی دانش آموزان بر اساس طبقه بندی اصلاح شده بلوم    کارشناسی ارشد    حاجی بابا, مریم    2011-04-04
6    بررسی میزان اثر گذاری مشکلات ریاضی بر اضطراب و نگرش ریاضی دانش آموزان    کارشناسی ارشد    مباشر, طیبه    2011-05-05
7    بررسی سواد ریاضی دانش آموزان در مقاطع دبستان، راهنمایی و دبیرستان با توجه به اثر بخشی سبک های یادگیری و جنسیت بر آن    کارشناسی ارشد    افخمی بنایم, ربابه    2011-05-08
8    تکلیف شب و پیشرفت ریاضی و نقش متغیر های میانجی حافظه فعال و سبک های شناختی و خود کار آمدی ریاضی بر آنها    کارشناسی ارشد    موسوی نره’, شیما    2011-05-17
9    بررسی کاوشگرانه از رفتارهای حل مسئله دانش آموزان    کارشناسی ارشد    اعتصامی راد, زهرا    2011-07-06
10    مطالعه اثر بخشی هورمون های مختلف انسانی بر عوامل پیش بینی کننده عملکرد ریاضی دانشجویان    کارشناسی ارشد    امانی, عباس    2011-09-22
11    بررسی تصویر ذهنی ریاضی فراگیران با توجه به سبک های شناختی و توانایی فضایی متفاوت    کارشناسی ارشد    ابراهیمی, معظم    2012-02-06
12    مدل حل مسئله ریاضی دانشجویان در دروس آنالیز1، جبر1 و ریاضیات عمومی    کارشناسی ارشد    دانش آموز, سعید    2012-03-04
13    نقش جهت گیری به اهداف بر عملکرد ریاضی دانشجویان دانشکده مهندسی فردوسی مشهد    کارشناسی ارشد    ظاهربین اوشیبی, عذرا    2012-05-04
14    مطالعه ای بر روی تفاوتهای فردی بین دوقلوهای دختر مقطع راهنمایی در عملکرد ریاضی و عوامل تاثیرگذار بر آن    کارشناسی ارشد    مشک آبادی مهاجر, معصومه    2012-05-04
15    مطالعه بر روی رابطه بین متغیرهای اضطراب ریاضی، خودکارامدی ریاضی، خلاقیت،سبک یادگیری و عملکرد حل مسأله ریاضی دانش آموزان با توانایی طرح مسأله ریاضی آنان    کارشناسی ارشد    موسوی نژاد, سیده حمیده    2012-06-27
16    دسته بندی داده های پژوهش های آموزش ریاضی با توجه به خوشه بندی طیفی گراف ها ، روش های سلسله مراتبی متراکم و غیر سلسله مراتبی    دکتری (Ph.D)    رادمهر, فرزاد    2012-07-05
17    نقش راهبرد های یادگیری در سه بعد شناختی ،فراشناختی و مدیریتی بر عملکرد حل مسئله ریاضی فراگیران مقطع دوم دبیرستان    کارشناسی ارشد    هدایتی, فهیمه    2013-02-18
18    رابطه بین کم خونی و فقر آهن با عملکرد ریاضی و عوامل پیش بینی کننده آن    کارشناسی ارشد    عابدی, ربابه    2013-02-18
19    بررسی ریاضیات قومی ایرانی-اسلامی و قابلیتهای آن در آموزش ریاضی    کارشناسی ارشد    ضیاء توحیدی, علیرضا    2013-02-18
20    بررسی اثر گذاری سبک های یادگیری بر توانایی های شناختی معلمان ریاضی    کارشناسی ارشد    آذری, صفورا    2013-03-10
21    بررسی تاثیر سبک های شناختی در بکار گیری راهبردهای فراشناختی در حل مسائل ریاضی کلامی    کارشناسی ارشد    برگی, مهدی    2013-04-22
22    بررسی مؤلفه های پتانسیل های وابسته به رویداد مغزی (ERP) در دانشجویان با دانش بالا و پایین در مبحث تابع در حین پرداختن به تکالیف تابع    دکتری (Ph.D)    فرساد, نجمه    2013-09-08
23    بررسی تأثیر آموزش مسائل مدل سازی ریاضی بر تجربه جریان و عملکرد دانش آموزان در مسائل مختلف ریاضی، جهت گیری هدف و نگرش ریاضی آن ها    دکتری (Ph.D)    پرهیزگار, بی بی زکیه    2013-09-09
24    بررسی اثر بخشی سبک های یادگیری، ظرفیت حافظه فعال ، اضطراب ریاضی ، جهت گیری به اهداف ، نگرش ریاضی و دقت ریاضی بر میزان ماندگاری موثر مطالب ریاضی دانش آموزان پایه دوم راهنمایی شهرستان رشتخوار    کارشناسی ارشد    داوری رشتخوار, مجتبی    2014-03-03
25    بررسی ومقایسه آموزش ریاضی ونوروفیدبک بر قابلیت های عصب روانشناختی ویادگیری ریاضی کودکان طیف اوتیسم    کارشناسی ارشد    علی زاده, محدثه    2014-05-12
26    بررسی تأثیر شیوه‌های آموزشی (مبتنی بر تمرین‌های آموزشی کودک محور) مهدکودک‌ها بر افزایش انگیزه، ایجاد نگرش مثبت و کاهش اضطراب در دو مهارت ریاضیات و خواندن    کارشناسی ارشد    دلباز, علیرضا    2014-07-07
27    تاثیر تدریس به کمک نقشه مفهومی بر پیشرفت تحصیلی ،به یادسپاری و مهارتهای خودتنظیمی ریاضی دانش آموزان پایه هشتم    کارشناسی ارشد    نخعی, اعظم    2014-07-07
28    بررسی و مقایسه عملکرد دانش آموزان در بازنمایی مسایل دنباله ی هندسی با دو سبک شناختی همگرا/ واگرا    کارشناسی ارشد    آزرم, بتول    2014-07-07
29    بررسی رابطه بین ظرفیت حافظه فعال، هوش سیال و توانایی حل مسئله ریاضی دانش آموزان پایه اول دبیرستان های دخترانه شهرستان باخرز    کارشناسی ارشد    جلال احمدی, پری ناز    2014-11-02
30    بررسی اثر بخشی هوش سیال و ظرفیت حافظه فعال بر عملکرد ریاضی دانش‌آموزان مدارس استعدادهای درخشان و عادی    کارشناسی ارشد    قانعی اق کاریز, مجید    2014-12-08
31    تحلیل محتوای کتاب ریاضی هفتم به منظور بررسی میزان نیل معلمان به اهداف از پیش تعیین شده توسط مولفان    کارشناسی ارشد    خلیل آبادی, محمدرضا    2015-01-05
32    بررسی تاثیر دانش مفهومی و رویه ای معلمان بر فهم دانش آموزان از مثلثات    کارشناسی ارشد    میزبان تیزابی, مریم    2015-06-01
33    استفاده از Maple برای ایجاد بازنمایی های چندگانه در تدریس و یادگیری مشتق تحت چارچوب نظریه APOS    دکتری (Ph.D)    برجی, وحید    2015-09-21
34    معرفی یک مدل ریاضی برای پیش بینی عملکرد ریاضی    دکتری (Ph.D)    امانی, عباس    2015-09-21
35    بررسی تفکر ترکیبیاتی دانشجویان و شناسایی موانع درک ساختارهای ترکیبیاتی    دکتری (Ph.D)    صلواتی نژاد, نغمه    2015-09-21
36    بررسی درک دانشجویان در فرآیند اثبات ریاضی به کمک ارزیابی پویا مبتنی بر بازخورد    دکتری (Ph.D)    کلاهدوز, فهیمه    2015-09-22
37    دانش محتوایی و پداگوژی معلمان و عملکرد دانش آموزان در مثلثات    دکتری (Ph.D)    عابدی, ربابه    2015-09-22
38    اثر تدریس مبتنی بر نرم‌افزار بر ارتقای یادگیری ریاضی و کاهش بدفهمی‌های دانش‌آموزان سال دوم دبیرستان در مبحث توابع مثلثاتی    کارشناسی ارشد    رحیمیان, حوریه    2015-12-23
39    بررسی عملکرد حل مسائل مشتق دانش آموزان براساس نظریه یاددهی-یادگیری سولو    کارشناسی ارشد    تقی زاده, بهروز    2016-05-09
40    بررسی و مقایسه درک دانش‌آموزان سال سوم ریاضی وتجربی دبیرستان‌های شهرستان‌های فردوس و مه‌ولات ازمفهوم حدتحت چارچوب نظریه یAPOS    کارشناسی ارشد    گمنام, حسین    2016-05-09
41    بررسی اثرات ژئومورفیک معدنکاری در حوضه آبریز میش آبخور شهرستان سراب دوره    کارشناسی ارشد    طولابی, رحیم    2016-06-20
42    بررسی توانایی دانش آموزان سال یازدهم در اثبات درستی و نادرستی گزاره های ریاضی در مبحث توابع جبری در شهر مضهد    کارشناسی ارشد    مرادی, کبری    2016-09-19
43    بررسی درک دانش آموزان دختر سال چهارم دبیرستان رشته تجربی از انتگرال ریمان تحت نظریه سه جهانی دیوید تال    کارشناسی ارشد    رضایی, عبدالله    2016-10-24
44    بررسی توانایی حل مسئله و طرح مسئله دانش آموزان دوم تجربی و سوم تجربی در مفهوم مثلثات    کارشناسی ارشد    احمدنیافیض اباد, زهرا    2016-11-27
45    مطالعه چگونگی بکارگیری هنر در آموزش ریاضیات مدرسه ای بر اساس روش آموزشی    کارشناسی ارشد    سجادی, ناعمه    2017-04-10