لیست پایان نامه ها
ردیف عنوان پایان نامه مقطع نام دانشجو تاریخ دفاع
1    بررسی اثر بخشی دقت و اضطراب ریاضی دانشجویان با سبک های متفاوت شناختی (FD/FI) بر عملکرد و حل مسئله ی آنان در درس جبر١و ٢در دانشگاه فردوسی مشهد    کارشناسی ارشد    منیره عباسی علی کمر    2009-01-18
2    بررسی میزان اثر بخشی ظرفیت حافظه فعال و سبک های یادگیری بر عملکرد ریاضی دانش آموزان دختر دوم ریاضی    کارشناسی ارشد    نجمه فرساد    2009-01-18
3    مطالعه و بررسی نقش خودکارآمدی ریاضی در میان دانشجویان با سبک های شناختی بر توانایی حل مسایل کران باز ریاضی عمومی    کارشناسی ارشد    محبوبه جوانمردبرکرد    2008-11-30
4    بررسی عملکرد حل مساله ریاضی دانش آموزان بر اساس طبقه بندی اصلاح شده بلوم    کارشناسی ارشد    فرزاد رادمهر    2011-06-19
5    بررسی میزان اثر گذاری مشکلات یادگیری ریاضی بر اضطراب و نگرش ریاضی در دانش آموزان دختر پایه اول دبیرستان ناحیه یک مشهد    کارشناسی ارشد    طیبه مباشر    2011-10-18
6    بررسی اثر بخشی هورمون های مختلف انسانی بر عملکرد ریاضی و عوامل پیش بینی کننده آن در بین دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد    کارشناسی ارشد    عباس امانی    2011-09-20
7    بررسی میزان اثر بخشی حافظه فعال ، دقت ریاضی ، نگرش ریاضی و اضطراب ریاضی و بر عملکرد حل مسئله دانش آموزان دختر سوم ریاضی دبیرستان های ناحیه 2 مشهد بر اساس طبقه بندی اصلاح شده بلوم    کارشناسی ارشد    مریم حاجی بابا    2011-09-10
8    بررسی سواد ریاضی دانش آموزان مقاطع ابتدائی، راهنمایی و دبیرستان با توجه به اثر بخشی سبک های یادگیری و جنسیت بر آن    کارشناسی ارشد    ربابه افخمی بنایم    2011-12-11
9    تکلیف شب و پیشرفت ریاضی و نقش متغیر های میانجی حافظه فعال و سبک های شناختی و خود کار آمدی ریاضی بر آنها    کارشناسی ارشد    شیما موسوی نره’    2012-03-04
10    مطالعه ای بر روی تقاوت های فردی بین دوقلوهای دختر مقطع راهنمایی در عملکرد ریاضی و عوامل پیش بینی کننده ان    کارشناسی ارشد    معصومه مشک آبادی مهاجر    2012-07-14
11    بررسی میزان اثربخشی هوش های چند گانه گاردنر بر عملکرد حل مسئله ریاضی بر اساس طبقه بندی اصلاح شده ی بلوم در دانش آموزان دختر دوم راهنمایی شهر قوچان    کارشناسی ارشد    صالحه حامدیان    2011-11-20
12    نقش جهت گیری به اهداف بر عملکرد ریاضی دانشجویان دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد    کارشناسی ارشد    عذرا ظاهربین اوشیبی    2012-09-10
13    بررسی میزان اثرگذاری اضطراب ریاضی،دقت ریاضی، نگرش ریاضی، ظرفیت حافظه فعال و سبک های شناختی بر دانشجویان دانشگاههای کشور در سه درس جبر، آنالیز و ریاضی عمومی    کارشناسی ارشد    سعید دانش آموز    2012-09-19
14    بررسی تصویر ذهنی فراگیران از خط مماس بر منحنی و ارتباط آن با سبک های شناختی (FD/FI و همگرا/واگرا) توانایی فضایی، دانش قبلی و عملکرد ریاضی آنها در مبحث مشتق توابع    کارشناسی ارشد    معظم ابراهیمی    2013-01-27
15    بررسی تاثیر سبک های شناختی بر توانایی شناختی و نگرش ریاضی و خودکارامدی معلمان ریاضی زن مدارس راهنمایی مشهد    کارشناسی ارشد    صفورا آذری    2012-07-14
16    بررسی ریاضیات قومی ایرانی-اسلامی و قابلیتهای آن در آموزش ریاضی    کارشناسی ارشد    علیرضا ضیاء توحیدی    2013-09-19
17    بررسی تاثیر سبک های شناختی در بکار گیری راهبردهای فراشناختی در حل مسائل ریاضی کلامی    کارشناسی ارشد    مهدی برگی    2013-09-12
18    مطالعه بر روی رابطه بین متغیرهای اضطراب ریاضی، خودکارامدی ریاضی، خلاقیت،سبک یادگیری و عملکرد حل مسأله ریاضی دانش آموزان با توانایی طرح مسأله ریاضی آنان    کارشناسی ارشد    سیده حمیده موسوی نژاد    2013-09-21
19    نقش راهبرد های یادگیری در سه بعد شناختی ،فراشناختی و مدیریتی بر عملکرد حل مسئله ریاضی فراگیران مقطع دوم دبیرستان    کارشناسی ارشد    فهیمه هدایتی    2013-09-17
20    رابطه بین کم خونی و فقر آهن با عملکرد ریاضی و عوامل پیش بینی کننده آن    کارشناسی ارشد    ربابه عابدی    2013-08-20
21    دسته بندی داده های پژوهش های آموزش ریاضی با توجه به خوشه بندی طیفی گراف ها ، روش های سلسله مراتبی متراکم و غیر سلسله مراتبی    دکتری تخصصی    فرزاد رادمهر    2014-12-30
22    بررسی تأثیر شیوه‌های آموزشی (مبتنی بر تمرین‌های آموزشی کودک محور) مهدکودک‌ها بر افزایش انگیزه، ایجاد نگرش مثبت و کاهش اضطراب در دو مهارت ریاضیات و خواندن    کارشناسی ارشد    علیرضا دلباز    2015-01-04
1    تاثیر هوش هیجانی،خودکارآمدی ریاضی،ظرفیت حافظه فعال بر عملکرد حل مسائل ریاضیات عمومی دانش آموزان پسر سوم تجربی دبیرستانهای زاهدان    کارشناسی ارشد    فرشاد میرشاهی    2011-02-19