لیست پایان نامه ها
ردیف عنوان پایان نامه مقطع نام دانشجو تاریخ دفاع
1    بررسی ارتباط هوش های چندگانه با طبقه بندی اصلاح شده بلوم در عملکرد ریاضی دانش آموزان دوم راهنمایی    کارشناسی ارشد    حامدیان, صالحه    2011-04-04
2    بررسی تصویر ذهنی ریاضی فراگیران با توجه به سبک های شناختی و توانایی فضایی متفاوت    کارشناسی ارشد    ابراهیمی, معظم    2012-02-06
3    مطالعه ای بر روی تفاوتهای فردی بین دوقلوهای دختر مقطع راهنمایی در عملکرد ریاضی و عوامل تاثیرگذار بر آن    کارشناسی ارشد    مشک آبادی مهاجر, معصومه    2012-05-04
4    دسته بندی داده های پژوهش های آموزش ریاضی با توجه به خوشه بندی طیفی گراف ها ، روش های سلسله مراتبی متراکم و غیر سلسله مراتبی    دکتری (Ph.D)    رادمهر, فرزاد    2012-07-05
5    بررسی ومقایسه آموزش ریاضی ونوروفیدبک بر قابلیت های عصب روانشناختی ویادگیری ریاضی کودکان طیف اوتیسم    کارشناسی ارشد    علی زاده, محدثه    2014-05-12
6    بررسی تأثیر شیوه‌های آموزشی (مبتنی بر تمرین‌های آموزشی کودک محور) مهدکودک‌ها بر افزایش انگیزه، ایجاد نگرش مثبت و کاهش اضطراب در دو مهارت ریاضیات و خواندن    کارشناسی ارشد    دلباز, علیرضا    2014-07-07
7    تاثیر تدریس به کمک نقشه مفهومی بر پیشرفت تحصیلی ،به یادسپاری و مهارتهای خودتنظیمی ریاضی دانش آموزان پایه هشتم    کارشناسی ارشد    نخعی, اعظم    2014-07-07
8    بررسی و مقایسه عملکرد دانش آموزان در بازنمایی مسایل دنباله ی هندسی با دو سبک شناختی همگرا/ واگرا    کارشناسی ارشد    آزرم, بتول    2014-07-07
9    بررسی رابطه بین ظرفیت حافظه فعال، هوش سیال و توانایی حل مسئله ریاضی دانش آموزان پایه اول دبیرستان های دخترانه شهرستان باخرز    کارشناسی ارشد    جلال احمدی, پری ناز    2014-11-02
10    بررسی اثر بخشی هوش سیال و ظرفیت حافظه فعال بر عملکرد ریاضی دانش‌آموزان مدارس استعدادهای درخشان و عادی    کارشناسی ارشد    قانعی اق کاریز, مجید    2014-12-08
11    تحلیل محتوای کتاب ریاضی هفتم به منظور بررسی میزان نیل معلمان به اهداف از پیش تعیین شده توسط مولفان    کارشناسی ارشد    خلیل آبادی, محمدرضا    2015-01-05
12    بررسی تاثیر دانش مفهومی و رویه ای معلمان بر فهم دانش آموزان از مثلثات    کارشناسی ارشد    میزبان تیزابی, مریم    2015-06-01